Jdi na obsah Jdi na menu
 


27. 2. 2012

 

Ježdění na dráze pro nečlena - 150,-Kč / den buggy 1:6 a 100,-Kč / den buggy 1:8.

 

Každý čelen klubu a každý účastník soutěže či závodu je povinen respektovat pravidla fa.PRAKTIC jako jediného majitele areálu a v areálu respektovat daná pravidla pro pohyb v uzavřeném areálu a dbát na dodržování všech pravidel BOZ, slušného chování a respektu k ostatním.

 

 1. Každý člen je povinen uhradit členský příspěvek do konce února příslušného roku.

Členský příspěvek je stanoven pro rok 2012 na 1150,-Kč (650 + 500 brigády), po odpracování brigády bude částka 500,-kč navrácena, mládež do 15 let 150,.Kč. Příspěvek je třeba uhradit do konce února příslušejícího roku.

Členský příspěvek byl schválen na řádné členské schůzi dne 6.11.2010 a je beze změn.

 1. Poplatek za tréninkové využívání dráhy:

 • člen klubu zdarma,

 • nečlen klubu 2000,-Kč za rok.

- jednodenní poplatek pro nečlena klubu za umožnění jízdy na dráze je 100,-Kč nebo 150,-Kč podle velikosti auta ( poplatek je splatný před započetím jízdy )oproti dokladu /nejsme plátci daně.
 

 1. Člen klubu je povinen v případě potřeby odpracovat min. 10 brigádnických hodin za rok viz bod 1.

 

 1. Organizační pokyny pro užívání dráhy

Každý uživatel dráhy je povinen:

- dbát na pořádek a čistotu v areálu dráhy a jejím okolí

- dbát na bezpečnost při používání modelů a předejít možnosti zranění

- dbát na bezpečnost při manipulaci s palivem (benzín) a olejem

-zamezit možnému úniku ropných látek do půdy

- nepoškozovat svým počínáním dráhu a zařízení k ní příslušející, v případě vzniklé škody bude tato na něm vymáhána.

- zajistit aby nedošlo ke kolizi kanálů rc souprav

- vybavit a označit model tak aby ho bylo možné při pruše vypnout

- zabezpečit model tak aby při poruše vysílačky se model zastavi

- používat model tak aby nedošlo ke kolizi s ostatními účastníky a poškození modelu

- dodržovat rozpis jízdních časů jednotlivých kategorií a měřítek modelů

- neopravovat model na dráze nebo na řídící věži a nepřekážet ostatním účastníkům

- nevykonávat činnosti které mohou způsobit zdravotní nebo hmotnou újmu ostatním účastníkům

 

 1. Závody (pořádané naším klubem) – řeší pravidla pro jednotlivé závody.

   
 1. Pravidla klubových závodů: budou stanovena vždy před každým závodem nebo soutěží a schváleny výborem klubu .

 1. V případě hrubého porušení stanov je člen okamžitě vyloučen na základě rozhodnutí předsedy.V případě porušení stanov a OBPZ může předseda ukončit závod, a účastníkovi akce zakázat další pokračování

V tomto případě se nevrací členský příspěvěk a ani poplatek.


 

Pištín 1.1.2012 

 

 

Stanovy klubu

Čl. 1
Název a sídlo
Název: PRAKTIC model klub o. s.
(dále jen „klub“)
Sídlo: Pištín 133 373 46 Pištín
Čl. 2
Statut klubu
1. PRAKTIC model klub o.s. je dobrovolné, nezávislé občanské sdružení, sdružující členy na základě 
společného zájmu.
2. klub je právnickou osobou.
Čl. 3
Cíl a činnost klubu
1. Cílem klubu je podpora a rozvoj moto a modelářských aktivit na amatérské i sportovní úrovni.  
2. Předmět činnosti:
 • sdružování a podpora zájemců o moto modelářské aktivity
 • podpora a výchova mládeže v oblasti modelářských aktivit
 • pořádání modelářských a sportovních akcí
 • provádění reklamních a ukázkových akcí

 

 

 

Čl. 4
Členství
1. Členem klubu mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli klubu. 
Podmínkou členství je zaplacení členských příspěvků.
2. O přijetí za člena klubu rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor klubu.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením výboru
b) úmrtím člena
c) u právnické osoby jejím zrušením
d) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze
e) vyloučením člena na základě neplnění klubových povinností a pravidel
f) zánikem klubu
5. Dokladem členství je potvrzení vydané výborem klubu.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů
1. Člen klubu má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze
b) volit orgány klubu ( s vyjímkou členů mladších 18-ti let)
c) být volen do orgánů klubu ( s vyjímkou členů mladších 18-ti let)
d) obracet se na orgány klubu s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
e) účastnit se všech aktivit klubu
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy klubu
b) aktivně se podílet na plnění cílů klubu
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech klubu
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí
e) dodržovat pravidla klubu
f) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno klubu

Čl. 6
Orgány klubu
Orgány klubu jsou:
a) členská schůze
b) výbor klubu
c) předseda a místopředseda výboru
d) revizní komise
Čl. 7
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu.
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové klubu.
3. Členskou schůzi svolává výbor klubu podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Výbor svolá členskou
schůzi vždy, když o to požádá nejméně 2/3 členů klubu.
4. Členská schůze zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov klubu
b) schvaluje úkoly klubu pro příslušné období, výroční zprávu klubu, rozpočet a roční závěrku hospodaření
c) volí členy výboru
d) rozhoduje o počtu členů výboru
e) rozhoduje o zrušení členství
f) rozhoduje o zrušení klubu
5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6. Každý člen starší 18-ti let má jeden hlas. Hlasy všech těchto členů jsou si rovné.
7. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá
většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení klub je přijato, 
jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů klubu.

Čl. 8
Výbor klubu
1. Výbor klubu je výkonným orgánem klubu, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. 
Výbor řídí činnost klubu v období mezi zasedáními členské schůze.
2. Členství ve výboru vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů.
3. Výbor má nejméně 3 členy.
4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 1x ročně.
5. Výbor zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu
b) koordinuje činnost klubu
c) svolává členskou schůzi
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze
e) rozhoduje o přijetí za člena klubu
6. Předseda výboru zastupuje klub navenek a jedná jeho jménem.
7. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
8. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
9. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu dvou měsíců nesejde usnášeníschopná 
členská schůze, přebírá její pravomoci výbor.
Čl. 9
Předseda
1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje klub navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o 
běžných záležitostech klubu. Rozsah pravomocí předsedy stanoví výbor.
2. Předsedu a místopředsedu volí výbor klubu.
3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí výboru, vedení účetní evidence a plynulý chod klubu.
4. Předseda připravuje podklady pro jednání výboru klubu.
Čl. 10
Revizní komise
1. Revizní komise se volí na členské schůzi v počtu jednoho člena pro potřeby kontroly a schválení 
hospodaření klubu.
2. Funkční období je do následující členské schůze.
3.V případě neobsazení této funkce ji vykonává místopředseda klubu.

Čl. 11
Zásady hospodaření
1. Majetek vytvořený činností klubu je plně ve vlastnictví klubu a bude použit výhradně pro zajištění zájmů 
klubu pro které byl klub zřízen.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) členské příspěvky
b) dary a příspěvky právnických a fyzických osob
c) výtěžek z vlastní činnosti
d) dotace a granty
e) sponzorské příspěvky
f) samostatná hospodářská činnost 
g) příspěvky za účast na soutěžích a předváděcích akcích, startovné
3. Za hospodaření klubu odpovídá výbor klubu, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o
hospodaření, včetně účetní závěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
Klub je povinen hospodařit se svým majetkem s péčí řádného hospodáře v souladu s těmito stanovami.
Čl. 12
Zánik klubu
1. klub zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným klubem na základě rozhodnutí členské schůze,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li klub dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového
vypořádání.
Čl. 13
Závěrečná ustanovení
Případné změny nebo úpravy stanov může odsouhlasit pouze členská schůze jež je usnášeníschopná. 
Rozhodnutí je platné je-li schváleno alespoň 2/3 většinou hlasů přítomných členů.

 

 

 


Sdružení vzniká registrací Ministerstvem vnitra a dnem registrace stanovy nabývají účinnosti.

 

 

 

Pravidla pro členy PRAKTIC model klubu schválená na členské schůzi dne 6.11.2010


Každý čelen klubu a každý účestník soutěže či závodu je povinen respektovat pravidla fa.PRAKTIC jako jediného majitele areálu a v areálu respektovat daná pravidla pro pohyb v uzavřeném areálu a dbát na dodržování všech pravidel BOZ, slušného chování a respektu k ostatním.


 1. Každý člen je povinen uhradit členský příspěvek do konce února příslušného roku.

Členský příspěvek je stanoven pro rok 2010 na 1150,-Kč (650 + 500 brigády), po odpracování brigády bude částka 500,-kč navrácena, mládež do 15 let 150,.Kč. Příspěvek je třeba uhradit do konce února příslušejícího roku.

 

Členský příspěvek byl schválen na  členské schůzi dne 6.11.2010

 

 1. Poplatek za tréninkové využívání dráhy:

 • člen klubu zdarma,

 • nečlen klubu 2000,-Kč za rok.

- jednodenní poplatek pro nečlena klubu za umožnění jízdy na dráze je 100,-Kč ( poplatek je splatný před započetím jízdy )oproti dokladu /nejsme plátci daně.


 1. Člen klubu je povinen v případě potřeby odpracovat min. 10 brigádnických hodin za rok viz bod 1.


 1. Organizační pokyny pro užívání dráhy

Každý uživatel dráhy je povinen:

- dbát na pořádek a čistotu v areálu dráhy a jejím okolí

- dbát na bezpečnost při používání modelů a předejít možnosti zranění

- dbát na bezpečnost při manipulaci s palivem (benzín) a olejem

-zamezit možnému úniku ropných látek do půdy

- nepoškozovat svým počínáním dráhu a zařízení k ní příslušející, v případě vzniklé škody bude tato na něm vymáhána.

- zajistit aby nedošlo ke kolizi kanálů rc souprav

- vybavit a označit model tak aby ho bylo možné při pruše vypnout

- zabezpečit model tak aby při poruše vysílačky se model zastavi

- používat model tak aby nedošlo ke kolizi s ostatními účastníky a poškození modelu

- dodržovat rozpis jízdních časů jednotlivých kategorií a měřítek modelů

- neopravovat model na dráze nebo na řídící věži a nepřekážet ostatním účastníkům

- nevykonávat činnosti které mohou způsobit zdravotní nebo hmotnou újmu ostatním účastníkům 1. Závody (pořádané naším klubem) – řeší providla pro jednotlivé závody.


 1. Pravidla klubových závodů: budou stanovena vždy před každým závodem nebo soutěží a schváleny výborem klubu .


 1. V případě hrubého porušení stanov je člen okamžitě vyloučen na základě rozhodnutí předsedy.V případě porušení stanov a OBPZ může předseda ukončit závod, a účastníkovi akce zakázat další pokračování

V tomto případě se nevrací členský příspěvěk a ani poplatek.


Pištín 27.12.2010